ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013

Αριθ. Πρωτ.: 156 /2018

 

 

ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑE

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –     ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ AE

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΦΜ 997841008

ΑΡ.ΜΑΕ 70567/54/Β/11/1

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121700232000

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ AE -  και διακριτικό τίτλο ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑE  σε  τακτική Γενική Συνέλευση  στις 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00΄ μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Λατομείο Μαυροχωρίου Καστοριάς, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

            01-01-2017 ως 31-12-2017.

 

ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών των ευθυνών της χρήσεως

            01-01-2017 ως 31-12-2017.

        

ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 01-01-2018 ως 31-12-2018 και

            καθορισμός της αμοιβής των.

 

ΘΕΜΑ 4ον: Διάφορα.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΣΑΝΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Copyright by makednos 2013.

Top Desktop version